Flere danske webshops udvider i norden

Hvis det går godt på et marked, er det naturligt at man begynder at se sig om efter mulighederne for at udvide. Her i landet er der rigtig mange dygtige webshop ejere, der har lavet nogle sunde forretninger med stor succes. Noget af det mest oplagte, er naturligvis at udvide til vores nordiske nabolande, hvilket da også er den model de fleste shops vælger.

Der er naturligvis også mange svenske og norske webshops, der opererer på det danske marked. Ofte er man nærmet ikke klar over, i hvilket land en shop egentlig har hjemme. Man har set mange eksempler inden for tøjbranchen, hvor man kender eksempler som Miinto, Stylepit, Boozt og mange andre der opererer på tværs. Også når det kommer til elektronik er mulighederne mange i shops som cdon og lignende. Grundene til at det er populært med de nordiske markeder er mange.

Selvom Norge har et ry for at være et dyrt land, så har vi nordiske lande en nogenlunde ens prisstruktur, hvilket betyder at priserne er rimelig sammenlignelige. En anden og vigtigere grund er nok også, at selvom vi er forskellige på mange punkter, så har vi en smag, der minder meget om hinandens, når det kommer til eksempelvis mode og boligindretning.

Det betyder også, at når en webshop som UNIGgardin sælger gardiner i Danmark, så kan de med rimelig stor sikkerhed vide, at det nogenlunde vil være de samme ting, der bliver solgt i den svenske og norske version af deres webshop.

Når man har produkter, der kan sælges til flere markeder, er det lettere at strømline markedsføringen og ens produkter, da de ikke skal tilpasses så meget, som hvis man eksempelvis ville ind på det spanske eller franske markeder. Her er potentialet måske nok større, men indgangbarriererne er samtidig større, hvilket gør dem oplagte til at vente med. Omkostningerne til at udvide i norden er nemlig langt lavere og eventuel kundesupport vil ofte kunne foregå på ét forståeligt sprog.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*